Fineparts valberedning inför 2019

Fineparts valberedning inför 2019

 

På årsstämman den 16 maj 2018 beslutades om nedanstående process för tillsättande av bolagets valberedning inför 2019:

 

Valberedning inför ordinarie årsstämma 2019 inrättas enligt följande process och med

följande uppgifter;

Valberedning skall föreslå ordförande vid årsstämman, antal styrelseledamöter, arvoden till

styrelsen, val av styrelseledamöter, val av revisorer, arvode till revisorerna samt hur valberedningen

skall utses.

Valberedning skall bestå av 3 personer. Styrelsens ordförande skall på basis av aktieägarförteckning

per 30 september 2018 tillfråga representanter från bolagets 3 största aktieägare som därefter utgör

bolagets valberedning. I det fall endast 2 av de 3 största ägarna står till förfogande till valberedningen skall nästa ägare i storleksordning tillfrågas tills dess att minst tre ledamöter uppnås. Representanten från bolagets största ägare skall bli valberedningens ordförande.

Valberednings sammansättning med angivande av namn, telefonnummer och mailadress skall

publiceras på bolagets hemsida senast den 30 november 2018.

 

Efter genomförd process enligt ovan, består bolagets valberedning inför 2019 av:

 

Per Danielsson, PerDan Invest AB, tel. 0705-595988, per.danielsson@finepart.com

Mats Enegren, Almi Invest Västsverige AB, tel. 031–7797925, mats.enegren@almiinvest.se

Christian Öjmertz, Westech AB, tel. 0706-763355, christian.ojmertz@finepart.com