Finepart | Reports | Finepart Sweden AB (publ) 556883–1063 Delårsrapport 2, den 31 augusti 2023

Finepart Sweden AB (publ) 556883–1063 Delårsrapport 2, den 31 augusti 2023

April – Juni 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 2 736 tkr (19 941).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -7 453 tkr (-15 948).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 717 tkr (3 993) före skatt.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,22 kr (0,18)

Januari-Juni 2023

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 813 tkr (27 543).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -16 426 (-23 469).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 613 tkr (4 074) före skatt.
 • Kassaflöde för löpande verksamhet uppgick till -8 573 tkr (-12 826 tkr).
 • Vid utgången av perioden har bolaget räntebärande skulder på 2 917 tkr.
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,26 kr (0,18) kr.

Orderingång och orderstock under kvartalet

Utöver löpande orderingång av eftermarknadsförsäljning som fakturerats under kvartalet, var orderstocken cirka 4 500 tkr vid utgången av kvartalet.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Intäkter

Bolagets totala intäkter och nettointäkter för kvartalet minskar väsentligt jämfört med 2022 på grund av att inga maskinsystem levererats. Fem maskinsystem levererades under andra kvartalet 2022. Nettointäkterna består i sin helhet av skärservice och eftermarknadsförsäljning.

Kostnader

Kostnaden för råvaror och förnödenheter för andra kvartalet minskar väsentligt jämfört med samma period 2022 beroende på att inga maskinsystem levererats. Bruttomarginal ökar till 50 % jämfört 44 % för samma period 2022.

Personalkostnader ökar på grund av nyanställningar under innevarande år. Övriga externa kostnader ökar givet en mer omfattande verksamhet i framför allt USA, samt generellt fler kundaktiviteter.

Resultat

Bolagets resultat minskar från 3 992 tkr till – 4 765 tkr främst beroende på att inga maskinsystem levererats under kvartalet.

Likviditet

Likvida medel uppgick till 1 459 tkr per 30:e juni jämfört 7 356 tkr vid årets utgång 2022.

Under juli månad tillfördes bolaget 9 500 tkr före kostnader, genom en nyemission av konvertibla skuldebrev i syfte att finansiera hög leveransförmåga, samt fortsatt expansion i framför allt USA.

Lager

Bolagets lager ökar från 7 371 tkr vid årets utgång 2022 till 10 832 tkr vid kvartalets utgång.

I lagret ingår fyra maskinsystem som är i de närmaste helt färdigbyggda. Bolaget vill genom detta säkerställa korta leveranstider vid order då världsläget fortfarande påverkar ledtiderna negativt.
 

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgår till 17 515 tkr (23 168) vid periodens utgång.
 

Antalet utestående aktier

Per 30 juni 2023 uppgick antalet aktier till 22 084 234 vilket är oförändrat jämfört med 2022.

Väsentliga händelser under januari-juni 2023

 • Den 12:e januari mottar Finepart en order på ett maskinsystem på motsvarande 3,7 MSEK till en kund i Vietnam.
 • Den 23:e februari mottog bolaget en order på motsvarande 4,6 MSEK på ett maskinsystem till en kund i Danmark.
 • Den 28:e februari publicera bolaget sin bokslutskommuniké för 2022.
 • Den 21:e april kallade bolaget till årsstämma.
 • Den 24:e april offentliggjorde bolaget sin årsredovisning för 2022.
 • Den 28:e april meddelades att bolaget upptagit ett lån på 3 000 tkr.
 • Den 19:e maj publicerar bolaget delårsrapport 1.
 • Den 22:e juni kallar bolaget till en extra bolagsstämma för godkännande av en riktad nyemission av konvertibla skuldebrev på 9 500 tkr.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10:e juli godkänner den extra bolagsstämman styrelsen förslag på nyemission av konvertibla skuldebrev.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida.

VD har ordet

Vi arbetar fortsatt intensivt med våra prospekt för att nå avslut och nu ökar vi insatserna ytterligare. Vi har, som jag tidigare nämnt, skrivit ett avtal med Magnum Precision samt under augusti även med företaget ABLE. I och med detta har vi tillfört tio nya delstater i USA och med det ytterligare cirka tio säljresurser som missionerar om Finepart produkter i sina lokala nätverk. Flera av dessa stater är områden där det råder stark tillväxt och flera av de industrier där Finepart har lyckats, finns representerade. Magnum Precision har redan genererat prospekt som lett till provskärningar, vilket är en väsentlig del i vår process.

Under slutet av augusti och i september kommer jag, tillsammans med vår säljansvarig för USA, besöka potentiella kunder och våra nya partners. Vi kommer även fortsätta våra utbildningsinsatser för att se till att våra nya representanter får de bästa förutsättningarna som de kan få.

Vi gör också förändringar i västra USA, där vi från och med 1 september kommer ta hand om södra Kalifornien själva. Nevada delas så att Magnum Precision tar den södra delen där man är representerad med kontor och HS&S behåller den norra delen tillsammans med norra Kalifornien. Vi kommer på så sätt få en betydligt effektivare bearbetning.

Om mindre än en månad kommer vi på Finepart ställa ut på en av världens största maskinmässor, EMO i Hannover. På mässan kommer vi visa vårt flaggskepp, ett 5-axligt Finecutsystem av typen ABX som kommer visas i drift. Här får vi möjligheten att både träffa nya potentiella kunder och att förevisa våra nyheter för våra befintliga kunder. Besök oss gärna i hall 6, position C45.

Under slutet av augusti får vi besök från Vietnam, då en delegation kommer för fabriksgodkännande och utbildning innan Finecutsystemet levereras i september.

Nästa VD-brev är planerat i månadsskiftet september/oktober.

Med vänlig hälsning

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Datum för delårsrapporter för 2023

Delårsrapport 3 publiceras den 23:e november, 2023.

Bokslutskommunikén för 2023 publiceras den 29:e februari, 2024.

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707-767 768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy, Finecam till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, med huvudkontor i Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, www.Finepart.com