Finepart | Reports | Finepart Sweden AB (publ) 556888–1063, Delårsrapport 1

Finepart Sweden AB (publ) 556888–1063, Delårsrapport 1

Finepart Sweden AB (publ) 556888–1063, Delårsrapport 1

Januari – Mars 2023, kvartal 1

  • Rörelsens intäkter uppgick till 8 091 tkr (7 462).
  • Rörelsens kostnader uppgick till -9 025 tkr (-7 382).
  • Rörelseresultatet uppgick till -926 tkr (74) före skatt.
  • Vinst per aktie efter skatt uppgick till –0,04 kr (0).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Utöver löpande eftermarknadsförsäljning har bolaget erhållit order på två maskinsystem till ett sammantaget värde på cirka 8 400 tkr, varav en maskin levererades i mars.

Vid kvartalets slut var orderstocken cirka 5 000 tkr.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Intäkter

Bolagets totala intäkter för kvartalet ökar med 8 % jämfört med 2022 och nettointäkterna ökar med 18 %. Nettointäkterna består av ett maskinsystem för 4 600 tkr samt eftermarknadsförsäljning och skäruppdrag för 3 500 tkr.

Kostnader

Kostnaden för råvaror och förnödenheter för första kvartalet ökar marginellt jämfört med samma period 2022. Bruttomarginal ökar till 63 % jämfört 59 % för samma period 2022.

Personalkostnader ökar på grund av nyanställningar under kvartalet. Övriga externa kostnader ökar givet en mer omfattande verksamhet i framför allt USA, samt generellt fler kundaktiviteter.

Resultat

Bolagets resultat minskar från 74 tkr till – 926 tkr främst beroende på ökade kostnader för nyanställd personal som är en anpassning till bolagets tillväxt.

Likviditet

Likvida medel uppgick till 2 902 tkr per 31:e mars jämfört 7 356 tkr vid årets utgång.

Under april månad har bolaget upptagit en kredit på 3 000 tkr för att finansiera ökad kapitalbindning av varulager (se ytterligare info i ”VD har ordet”).

Lager

Bolagets lager ökar från 7 371 tkr vid årets utgång till 8 370 tkr vid kvartalets utgång.
 

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgår till 22 272 tkr (23 168) vid periodens utgång.
 

Antalet utestående aktier

Per 31 mars 2023 uppgick antalet aktier till 22 084 234 vilket är oförändrat jämfört med 2022.

Väsentliga händelser under januari-mars 2023

  • Den 12:e januari mottar Finepart en order på ett maskinsystem på motsvarande 3,7 MSEK till en kund i Vietnam.
  • Den 23:e februari mottog bolaget en order på motsvarande 4,6 MSEK på ett maskinsystem till en kund i Danmark.
  • Den 28:e februari publicera bolaget sin bokslutskommuniké för 2022.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Den 21:e april kallade bolaget till årsstämma.
  • Den 24:e april offentliggjorde bolaget sin årsredovisning för 2022.
  • Den 28:e april meddelades att bolaget upptagit ett lån på 3 000 tkr.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida.

VD har ordet

Första kvartalet 2023 har börjat starkt, med en ökning av nettoomsättningen på 18 %. Produktmixen är likvärdig med 2022, men intäkterna ökar tack vare höjda priser på maskinsystem, samt en ökade eftermarknadsintäkter. Vår bruttomarginal ökar och kommer in på 63% för perioden.

Som vi rapporterat tidigare under kvartalet, har ett maskinsystem levererats och ett ytterliga är sålt för leverans i kvartal tre. Jag kan med glädje upprepa att vi tydligt ser hur eftermarknadsintäkterna ökar i linje med högre installerad maskinbas hos våra kunder. Jämfört med första kvartalet 2022 har eftermarknadsintäkterna ökat med cirka 40%, från 2,5 MSEK till 3,5 MSEK.

Leveransförmågan i världen är fortsatt påverkad av tidigare pandemin och kriget i Ukraina. För att öka vår leveransförmåga och korta våra leveranstider, har bolaget under det senaste halvåret byggt ett lager av de komponenter som har långa ledtider. För att finansiera detta lager, som ger en ökad kapitalbindning, har vi tagit ett tillväxtlån på 3 MSEK.

Våra produkter som är modernt utvecklade i moduler, innebär att vi har en möjlighet att bygga maskinsystem till en generisk nivå (nästan färdig produkt) och i slutskedet bestämma vilken modelltyp som ska levereras. På detta sätt kan vi leverera en slutgiltig produkt på 4–8 veckor, vilket är ”best in class” inom vår bransch. 

Vi jobbar fortsatt med att träffa kunder både via digitala kanaler och fysiskt på plats. Under perioden har vi besökt potentiella kunder i Sverige, Danmark, Tyskland, Frankrike, Schweiz, Spanien och USA. Intresset är fortsatt stort men affärerna tar lite längre tid på grund av det ekonomiska läget i världen. Vis av erfarenheter från trögheten i försäljningsarbetet under pandemi-åren, bygger vi stadigt upp vår prospektlista. De som var med oss då minns att vi därefter tog ett stort kliv försäljningsmässigt.

Under maj månad har vår CTO och tillika grundare besökt USA för att stötta vår nya säljare som började hos oss i januari. De har träffat flera intressanta potentiella kunder som både fått besök av oss, men som vi även har bjudit in till vår representant i Santa Clara och utfört flertalet provskärningar. Under resan har vi även utvärderat nya potentiella representanter i Nordamerika, som jag hoppas att vi inom kort vi kan informera ytterligare om. 

För att lättare hitta information inom ”Investor Relations” så har vi under de senaste månaderna tagit fram en ny Investors relation-sida som ni hittar på www.finepart.com/investor-relations/. Här finns den samlade dokumentationen som kan vara intressant och även de pressmeddelanden och filmer som finns om bolaget. Jag hoppas att ni kommer få lättare att orientera er när denna nu är på plats.

Nästa VD-brev är planerat i månadsskiftet juni/juli

Med vänlig hälsning

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Datum för delårsrapporter för 2023

Delårsrapport 2 publiceras den 31:e augusti, 2023.

Delårsrapport 3 publiceras den 23:e november, 2023.

Bokslutskommunikén för 2023 publiceras den 29:e februari, 2024.

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 0707-767 768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Verksamheten grundades år 2012 och är ett Innovativt Tech-bolag med tillverkning av abrasiva mikrovattenskärningssystem under varumärket Finecut. Teknologin baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapar en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Tekniken är framför allt lämpade för tillverkning av komponenter med hög precision för i princip alla material. Sedan starten har flertalet varumärken adderats såsom Finesoft, Finespin, Finepart Academy, Finecam till det som idag utgör Finepart. Försäljning sker via egen personal samt ett återförsäljarnätverk. De största marknaderna är Norden, Europa och USA. Verksamheten bedrivs i Sverige, med huvudkontor i Bollebygd.

Finepart är noterat på Spotlight Stockmarket, Stockholm sedan hösten 2016. För mer information, www.Finepart.com